top of page

모바일서울 알뜰폰

SK i

나무 산타

심플 2G

9,900

음성                 100분

문자                   50건

​데이터                2GB

​신청접수

KT i

순록

​심플200분 3.5G

8,800

음성                 200분

문자                 100건

​데이터             3.5GB

​신청접수

LG i

스타 Bauble

심플10분 2G

7,700

음성                 100분

문자                   50건

​데이터                2GB 

​신청접수

SK li

화환

음성기본 7G + 1M

24,200

음성                 기본제공

문자                기본제공

​데이터    7GB +1Mbps

​신청접수

KT ii

호두 까는 집게

데이터안심7G+1Mbps

29,700

음성                 기본제공

문자                기본제공

​데이터    7GB +1Mbps

​신청접수

LG ii

매달려 양말

데이터안심무제한7G+

20,900

음성                 기본제공

문자                기본제공

​데이터    7GB +1Mbps

​신청접수

01

유심 무료 제공.

02

최소 6개월 유지 외 위약금 없음, 기타 약정 없음. 

03

기존 사용 중인  통신사 이외로 통신사 이동 필수.

04

본인인증 : ​신용카드, 네이버, 공동인증서.

05

요금제 선택은 최종 해피콜 시 확정.

bottom of page